OuderbijdrageDe ouderbijdrage bestaat uit twee delen:


1. Ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten (BSA)
Hiermee financieren we onder andere de klassenkas, uitstapjes, culturele evenementen, kamp, feesten, projecten, atelier, tuin, sportdag en HobbyDobbyDag. De bijdrage voor de buitenschoolse activiteiten is een vast bedrag van 140 euro per kind.Het atelier


2. Ouderbijdrage voor kwaliteitsimpuls “van goed naar beter”
De NRS staat voor een zo breed mogelijke ontwikkeling van kinderen. Met de ouderbijdrage “van goed naar beter” willen we deze brede ontwikkeling verder stimuleren en een extra kwaliteitsimpuls geven. Concreet betekent dit de inzet van extra onderwijsassistentie en de inhuur van vakdocenten voor drama, dans en muziek, sociaal-emotionele ontwikkeling en oriëntatie op jezelf en de wereld. Dit deel van de ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en afhankelijk van het aantal kinderen op school.


Uitvoering na circuslessen


Naast de ouderbijdrage worden geen andere, aparte bijdragen gevraagd voor activiteiten. Wel wordt een bijdrage gevraagd voor de tussenschoolse opvang (TSO).

Tussenschoolse opvang (TSO)
De NRS heeft een schoolrooster met een korte lunchpauze met tussenschoolse opvang. De kosten voor de tussenschoolse opvang bedragen € 192,- per kind voor het schooljaar 2021-2022. Deze kosten worden niet gedekt door de overheidsbijdrage die de NRS ontvangt. De bijdrage wordt besteed aan salarissen van de (TSO)medewerkers, aanschaf van spelmateriaal en verzekeringen. Ondanks dat de overblijf onderdeel is van het schoolrooster, is deelname aan de TSO strikt genomen vrijwillig.


Staffels ouderbijdrage en TSO
De staffels en hoogte van de ouderbijdrage zijn in 2019 geëvalueerd en daarbij opnieuw vastgesteld in overleg met en met instemming van de oudergeleding van de MR.
Het complete reglement over de ouderbijdrage is te vinden in het Jaarboekje Open. In het Jaarverslag verantwoordt het bestuur de besteding van de ouderbijdrage.

Het Jaarverslag en Jaarboekje Open zijn hier te vinden.