Schoolondersteuningsplan


Animatie gemaakt tijdens de keuzecursus
Wat is een ondersteuningsplan?
In het ondersteuningsplan beschrijft de school de extra begeleiding die leerlingen mogelijk nodig kunnen hebben bij het leren of functioneren op school. Dit kunnen aanpassingen zijn bij het leren,
bij het sociaal emotioneel functioneren of in de omgang met anderen.

De school volgt de verrichtingen en het welbevinden van leerlingen vanaf de kleuters tot en met groep 8; ze heeft dus in beeld wat wel en wat niet goed gaat en waar ondersteuning bij nodig is.

Het ondersteuningsplan helpt hier bij, omdat in dit plan is vastgelegd wàt de school ondersteunt,
hoe de school dat precies doet en wie er bij betrokken zijn.
De leerkracht is de belangrijkste peiler bij het signaleren van wat wel en niet goed gaat bij de leerling en bij het uitvoeren van de concrete plannen om de leerling te ondersteunen.
De intern begeleider is de coördinator van de ondersteuning binnen de school.
De school als geheel en niet in de laatste plaats de ouders spelen een even belangrijke rol in de ondersteuning.

Het plan voor die ondersteuning is gebaseerd op de visie van de school op onderwijs en ondersteuning, en op de wettelijke kaders die hiervoor gelden. De school staat hierin niet alleen;
alle schoolbesturen van Utrecht zijn onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO-Utrecht. Via dit verband is het onderwijs ook met de jeugdzorg verbonden op gemeentelijk niveau.

Tot slot: het gaat natuurlijk om ‘jullie kind en onze leerling’, waarbij de school in de eerste plaats een veilige en prettige plaats moet zijn om te leren voor het kind, zodat het zich naar zijn mogelijkheden kan ontwikkelen en leren.
Dat kind, die leerling staat op de Nieuwe Regentesseschool op de eerste plaats en dus doet hij/zij óók mee in die plannen voor ondersteuning (als het die nodig heeft).

Het schoolondersteuningsplan 2022-2023 (SOP) kan hier gedownload worden.