Klachtenregeling

Als ouders, leerlingen, of anderen die met de school te maken hebben een klacht hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, wordt de klacht eerst besproken met de persoon die daarbij direct betrokken is, zoals de leerkracht. Als geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, kan de bouwcoördinator of de directeur worden benaderd. Als de klacht ook op deze manier niet kan worden afgehandeld, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van de school.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangt de school signalen die kunnen leiden tot het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.
De klachtenregeling houdt in dat contact kan worden opgenomen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon verwijst de klager naar de externe vertrouwenspersoon. Voor onze school zijn dat mevrouw dat Margriet de Greef margriet@margrietdegreef.nl.

De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling (alsnog) een oplossing kan worden bereikt en/of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. In dat geval begeleidt hij/zij de klager desgewenst bij de verdere procedure. De klachtenregeling bepaalt dat een klacht kan worden ingediend bij het bestuur of bij de klachtencommissie. Als de klacht wordt ingediend bij het bestuur, zal het bestuur de klacht zelf afhandelen als het bestuur meent dat de klacht van eenvoudige aard is, dan wel de klager verwijzen naar de contactpersoon van de school. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie en pesten.

Onze school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (LKC/VBS), Postbus 95572, 2509 CN Den Haag. De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur van de school over de (on-)gegrondheid van de klacht, het nemen van maatregelen en overige door het bestuur van de school te nemen besluiten. Het bestuur deelt vervolgens aan de klager en de landelijke klachtencommissie binnen zes weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie mee welke maatregelen zij voornemens is te nemen. Degene over wie de klacht is ingediend wordt in de gelegenheid gesteld daarop te reageren, voordat het definitieve besluit door het bestuur wordt genomen. De klachtenregeling kan hier gedownload worden: Klachtenregeling NRS
Het Reglement Stichting Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs vindt U hier.