Vertrouwenspersoon/Klachtenregeling

De NRS doet er alles aan om voor iedereen een veilige plek te creëren op school. Helaas kan het zo zijn dat leerlingen, ouders of medewerkers in situatie terecht komen die zij als onprettig, ongewenst of onveilig ervaren. Het kan onder meer gaan over pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Om iedereen in een dergelijke ongewenste en lastige situatie hulp te bieden, heeft de NRS naast een interne ook een extern vertrouwenspersoon aangesteld.

Als ouders, leerlingen, of anderen die met de school te maken hebben een klacht hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, wordt de klacht eerst besproken met de persoon die daarbij direct betrokken is, zoals de leerkracht. Als geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, kan de directeur worden benaderd. Er kan ook intern contact worden opgenomen worden met een van de vertrouwenspersonen op school. Dit zijn Gaby Nuchelmans voor de bovenbouw en Iris Stelder voor de onderbouw.

Als de klacht ook op deze manier niet kan worden afgehandeld, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van de school. Deze vindt u op de website van de school.

Wanneer er samen niet uitgekomen wordt, kunnen ouders een externe vertrouwenspersoon inschakelen. De vertrouwenspersoon voor de NRS is Klaartje Thierry. Zij is goed bereikbaar per whatsapp. Een kort berichtje met het verzoek om een afspraak is voldoende om snel met elkaar in contact in te komen. Tel: 0636463811 of per mail: klaartje@werkinvertrouwen.nl

De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor het verhaal en de emoties. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten, waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt of waarvoor een aangifteplicht geldt. De vertrouwenspersoon staat naast de melder, en neemt het probleem niet van de melder over. De melder houdt zelf de regie. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor de melder belangrijk is als het gaat om ‘hoe nu verder’ in deze situatie en bespreekt met de melder de verschillende keuzemogelijkheden.

Zij brengen samen de voor- en nadelen van de keuzes in kaart. De vertrouwenspersoon helpt de melder om een eigen passende keuze te maken. De vertrouwenspersoon begeleidt de melder tijdens het hele proces. Mocht de situatie niet opgelost worden en wil melder een formele klacht indienen, dan begeleidt de externe vertrouwenspersoon dit proces.

De vertrouwenspersoon-functie is nadrukkelijk bedoeld voor de opvang en begeleiding bij ongewenste omgangsvormen of misstanden en onregelmatigheden. Niettemin zal de vertrouwenspersoon ook een luisterend oor bieden als er sprake is van privéproblemen, arbeidsconflicten of te hoge werkdruk. Regelmatig blijken ongewenste omgangsvormen namelijk door een verstoorde communicatie, een arbeidsconflict, reorganisatie probleem of probleem van te hoge werkdruk heen te lopen. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor de melder belangrijke criteria zijn, schetst de verschillende keuzemogelijkheden en helpt de melder om een passende keuze te maken of verwijst de melder door naar een andere hulpverlener.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat na hulp van de vertrouwenspersoon meldingen niet kunnen worden opgelost. Of dat direct duidelijk is dat zaken afgehandeld dienen te worden via de formele klachtenregeling.

De vertrouwenspersoon kan adviseren over welke stappen nodig zijn alvorens een formele klachtenprocedure kan worden gestart.

Klachten worden in eerste instantie rechtstreeks besproken met de persoon die met de kwestie te maken heeft. Een ouder kan bijvoorbeeld met een klacht over een leerkracht niet bij het schoolbestuur terecht, voordat met die leerkracht hierover is gesproken. Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan ook bij het eerste gesprek aanwezig zijn, maar dan slechts met instemming van ouders en leerkracht. Als na het overleg met de directeur de klacht niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal in overleg met de directeur de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing brengen. Lukt het niet de klacht binnen de school op te lossen, of voelt men zich niet veilig genoeg het gesprek zelf aan te gaan, dan adviseren wij in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon. Zijn alle stappen doorlopen en is er geen bevredigende oplossing bereikt, dan kan een klacht ingediend worden bij de landelijke klachtencommissie waarbij onze school is aangesloten. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. In Jaarboekje Open en op de schoolwebsite vindt u de Klachtenregeling van school en het adres van de landelijke klachtencommissie.

Onze school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (LKC/VBS), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur van de school over de (on-)gegrondheid van de klacht, het nemen van maatregelen en overige door het bestuur van de school te nemen besluiten. Het bestuur deelt vervolgens aan de klager en de landelijke klachtencommissie binnen zes weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie mee welke maatregelen zij voornemens is te nemen. Degene over wie de klacht is ingediend wordt in de gelegenheid gesteld daarop te reageren, voordat het definitieve besluit door het bestuur wordt genomen. De klachtenregeling kan hier gedownload worden:
Klachtenregeling NRS
Het Reglement Stichting Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs vindt U hier.