Verzuim
Ziekmelding
Laat tijdig weten wanneer uw kind, om welke reden dan ook, een (deel van de) dag niet op school komt. Uw kind wordt anders onnodig gemist. Bel daarvoor tussen 8:15 en 8:30 uur (030-2317488). De school is verplicht om ziekmeldingen bij te houden. Wanneer een kind regelmatig ziek is, neemt de leerkracht contact op met de ouders om te informeren en om te kijken of verdere actie nodig is. Indien gewenst kan met de intern begeleider besproken worden of er in het kader van het zorgprotocol ondersteuning nodig is.
Laat het ons altijd weten als uw kind een besmettelijke ziekte heeft. We moeten sommige besmettelijke ziektes namelijk melden bij de GGD.

Te laat komen en absentie
Bij te laat komen gelden de volgende regels: ouders van kinderen van de groepen 1 -2 doen voor hun kind de deur van het lokaal open en laten het kind alleen de klas in gaan. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 wachten zonder ouders op de gang bij hun lokaal tot de leerkracht hen binnenlaat.
De school is verplicht om te laat komen en absentie bij te houden. Wanneer een kind regelmatig te laat komt, gelden de volgende afspraken: de leerkracht neemt contact op met de ouders, indien het kind 3 keer in 1 maand te laat is gekomen. Ouders ontvangen hierbij een standaardformulier met toelichting (procedure/recidive/vervolgactie).
In het geval van (herhaalde) ongeoorloofde absentie neemt de directeur contact op met de ouders. Melding bij de leerplichtambtenaar kan een vervolgactie zijn.

Leerplicht en aanvragen buitengewoon verlof
De dienst Leerplicht van de Gemeente Utrecht en de school onderstrepen nog eens dat kinderen per schooljaar 200 schooldagen hebben en er dus al veel dagen vrij zijn in verband met vakanties, studiedagen e.d. Wij wijzen ouders er dan ook op dat zij voor verlof en vakanties aangewezen zijn op de daarvoor vastgestelde periodes.
Wanneer toch verlof wordt aangevraagd buiten deze periodes gelden de regels zoals die in de leerplichtwet zijn opgenomen. In het Jaarboekje open staan deze regels vermeld, het jaarboekje open kunt u hier vinden. Voordat u een aanvraag indient, wordt u dringend verzocht deze bijlage eerst goed te lezen en uw aanvraag zelf alvast volgens deze regels op te stellen.
Verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, bij voorkeur via het speciale contactformulier. Uw verzoek zal worden beoordeeld door de directeur.